Pin It

AFDELING TAALDIENSTEN

Effectief 01-2011

I. Het gebied van de overeenkomst

        

Wagner Consulting LLC, afdeling Taaldiensten (hierna genoemd WAC), biedt zijn diensten uitsluitend aan op basis van de volgende voorwaarden. Indien een klant gebruik maakt van de algemene voorwaarden en bepalingen waarvan de inhoud in strijd zijn met deze regels, in tegenstelling tot die van de WAC, zijn deze algemene voorwaarden en bepalingen van de klant niet van toepassing, tenzij de onderneming uitdrukkelijk hun geldigheid schriftelijk vermeldt.

 Bij de inbedrijfstelling van de eerste overeenkomst, accepteert de klant deze algemene voorwaarden en bepalingen, die ook in de huidige versie voor verdere opdrachten, gelden zonder nadere expliciete verwijzing naar de algemene voorwaarden en bepalingen.

      

II. De plicht van de klant om samen te werken en te informeren

       

1. De klant moet WAC tijdig informeren over de speciale voltooiingseisen van de vertaling (vertaling van media, aantal exemplaren, de juiste formulering, de vorm van de vertaling, enz.). Indien de vertaling moet worden afgedrukt, dient de klant een bewijsblad voor WAC achter te laten.

2. De brontekst, aanvullende informatie en eventuele documenten die nodig zijn voor de voorbereiding van de vertaling dienen in de juiste indeling, spontaan en niet later dan de commissie van het WAC, volledig door de klant ter beschikking worden gesteld, in geval dat gegevens elektronisch worden overgedragen in de populaire formaatindeling (woordenlijst, TM, illustraties, tekeningen, tabellen en soortgelijke nuttige hulpbronnen).

3. Het WAC is alleen verplicht voor de juiste vertaling van de afkortingen als de klant de volledige betekenis van de afkortingen aanlevert, tenzij de afkortingen algemeen bekent zijn.

4. Als woorden meerdere betekenissen hebben en de juiste betekenis alleen uit het zinsverband of uit een afbeelding kan worden herleid, kan een foutieve vertaling van het WAC niet worden uitgesloten als de betreffende tekst of de bijbehorende afbeelding niet wordt verstrekt.

5. Fouten die voortvloeien uit de naleving van deze verplichtingen worden niet gezien als de fout van de vertaler.

       

III. Voltooiing door een derde partij

       
Het WAC kan beroep doen op derden voor de voltooiing van alle taken, wanneer het WAC, dit naar eigen goeddunken, het juist en verstandig acht. Het WAC is alleen verantwoordelijk voor de zorgvuldige selectie van derden. Met uitzondering van die personen, welke nodig zijn voor vertolkingsdoeleinden; alle contacten vereisen onze goedkeuring tussen de opdrachtgever en de door ons gecontracteerde derde. Contractuele relaties vinden alleen plaats tussen de klant en het WAC en tussen het WAC en de derde partij.

           

IV. Leveringsvoorwaarden

           
Data van levering worden volgens de beste kennis en geweten van het WAC opgegeven en zijn altijd geschatte leveringstermijnen. Indien, bij wijze van uitzondering een net-op-tijd-commissie is bepaald, is dit alleen geldig zoals is overeengekomen en als alle relevante documenten voor de vertaling bij de toekenning van de opdracht bij het WAC aanwezig zijn en indien de klant al een brontekstmonster heeft vertrekt die de moeilijkheidsgraad voor de vertaling aangeeft.

Anders zijn de leveringstermijnen niet geldig als een bindende overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht om eventuele gedeeltelijke leveringen te accepteren.

        

V. Acceptatie en betaling

            
1. Betaling is onmiddellijk verschuldigd na aanvaarding van de voltooide vertaling. De aanvaardingstermijn moet redelijk zijn. De aanvaardingstermijn bedraagt ​​maximaal drie weken, met ingang van de dag van levering. De veronderstelling van aanvaarding treedt niet op als gedurende deze tijd legitieme gebreken in schriftelijke vorm worden betwist.

2. Wagner Consulting heeft naast de overeengekomen vergoeding, recht op de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten, gecoördineerd met de klant. Voor contracten met klanten is de btw inbegrepen en wordt op het eind gespecificeerd. In alle andere gevallen worden ze extra berekend, voor zo ver dat juridisch noodzakelijk is. Het WAC kan een aanbetaling eisen indien dit nodig geacht wordt voor de voltooiing van de vertaling. In onderbouwde situaties, met name in het geval van een negatieve kredietbeoordeling van de klant, kan het WAC het werk afleveren op de voorafgaande betaling van de volledige vergoeding.

3. Indien de vergoeding niet is overeengekomen, is een standaard betaling afhankelijk van type en moeilijkheid verschuldigd. Hierbij de tarieven volgens de Duitse wet inzake de compensatie van getuigen en deskundigen (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz) zijn als norm geldig.

4. De diensten die in het contract zijn overeengekomen en aanvaard zijn door het WAC, worden door het contract volgens deze algemene overeenkomst en bepalingen volbracht. Het WAC is niet verantwoordelijk voor diensten die dit contract overschrijden. In het geval van een annulering van het contract heeft het WAC het recht, om annuleringskosten en andere kosten die voortvloeien uit de annulering bij de klant in rekening te brengen tot honderd procent van de overeengekomen vergoeding van de factuur.

Eventuele gedeeltelijke diensten die voor de beëindiging zijn afgerond, dienen te worden betaald.

         

VI. Garantie

             
Het WAC is verplicht een vertaling te verstrekken die overeenstemt met het niveau van de getrainde vertaler in elke taal (geen-moedertaalspreker). Vragen van stijl of taalkundige gewoonten van de doelgroep voor wie de vertaling wordt voorbereid, kunnen niet in beschouwing worden genomen. Een fout in de vertaling is dus alleen aanwezig wanneer de geleverde vertaling aanzienlijk afwijkt van dit niveau. 

Tijdens de commerciële transacties dient de klant onmiddellijk klachten over de vertaling in te dienen, d.w.z. drie werkdagen na de aflevering. Als de klant een consument is, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Het betoog moet in ieder geval schriftelijk worden onderbouwd. Het is gericht zijn aan het WAC.

Het WAC behoudt zich het recht om de vertaling tweemaal te verbeteren. Pas als de tweede poging tot verbetering mislukt, heeft de klant het recht om een ​​verlaging van de vergoedingen, of de intrekking van het contract te eisen. 

Voor verdere schade is het WAC alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. 

          

VII. Aansprakelijkheid

       
1. Het WAC en haar contractanten zijn aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid.

2. Inkooporders voor elk type, moeten zonder enige twijfel een herkenbare zakenonderwerp hebben. Mondelinge subsidiaire overeenkomsten, zoals wijzigingen van contracten, zijn alleen geldig in afwachting van de schriftelijke bevestiging van het WAC. Het WAC is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen of afwijkingen die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige en onleesbare informatie van de klant, zelfs niet van degenen in de vertaalinformatie. Wij hebben het recht om na onvoorwaardelijke bevestiging van een contract, deze terug te trekken indien een door het WAC ontvangen kredietbeoordeling over de klant niet voldoet en de vergoeding niet vooraf is betaald.

3. Het WAC is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door verstoring van de vestiging, met name van een hogere kracht, zoals natuur gebeurtenissen, stakingen, verkeersstoringen, verkeersgerelateerde vertragingen, netwerk- en serverfouten, verbinding- en overdrachtsfouten en andere storingen en / of afwezigheid van vertalers. Het WAC heeft het recht de overeenkomst in deze situaties geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Hetzelfde geldt, als het WAC voor een belangrijke reden de activiteiten, met name de onlineservice, op individuele dagen of voor bepaalde tijd, geheel of gedeeltelijk moet afsluiten of verminderen.

4. Het WAC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen, Trojaanse paarden, automatische kiezers, spammail of soortgelijke gegevens. Het EDP apparatuur van het WAC (netwerk, werkstations, programma's, bestanden, enz.), worden regelmatig op deze soorten virussen en data gecontroleerd. Bij leveringen van bestanden via RDT (modem), e-mail of andere telecommunicatie, is de klant verantwoordelijk voor een afdoende virus- en datacontrole van de verzonden gegevens en tekstbestanden. Het WAC erkent geen potentiële schadevergoedingen. Elektronische overdracht vindt plaats op het risico van de klant. Het WAC is niet aansprakelijk voor teksten en beschadigde gegevens, die onvolledig of verloren zijn geraakt via elektronische overdracht.

        

VIII. Vertrouwelijkheid

       
Het WAC is verplicht de geheimhouding te handhaven over de inhoud van vertalingen en de bijbehorende feiten. Het WAC is alleen aansprakelijk voor onzorgvuldige selectie van zijn agenten in het geval van vertalingen die door derden worden uitgevoerd.  Elk professioneel geheim onderworpen aan collega's, vormt geen schending van de vertrouwelijkheidscontract. 

      

IX. Eigendomsrecht / Auteursrecht

        
1. De vertaling blijft eigendom van het WAC tot de betaling volledig is gedaan. Tot dan, heeft de klant geen gebruiksrecht.
2. Het WAC behoudt zijn auteursrecht.

       

X. Regelgeving / Wettelijke woonplaats / Tegenpartij

             
1. De wetten van de stad New York, New York zullen van toepassing zijn.
2. wijzigingen en amendementen van deze AV, moeten schriftelijk worden gedaan om effectief te zijn.
3. Indien de afzonderlijke regelingen van deze AV ineffectief zijn of worden, zal de effectiviteit van de rest van de verordeningen niet worden beïnvloed. In dit geval zijn de partijen verplicht deze verordening te vervangen door een clausule met het meest beoogde economische doel.
4. Wettelijke woonplaats is New York City, NY 10001, USA.

        

Bij afwijkingen is alleen de Engelse versie van toepassing.